DARMOWOODDAM.MANIFO.COM
Darmowooddam.manifo.com - to największy portal ogłoszeń "Oddam za darmo" w Polsce. Jest to też największa wspólnota ludzi, którzy chcą oddawać używane przedmioty za darmo. W naszym serwisie znajdują się ogłoszenia pogrupowane na kategorie. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli uważasz, że posiadasz niepotrzebny przedmiot, a szkoda Ci go wyrzucić, to trafiłeś we właściwe miejsce. Oddaj lub znajdź coś dla siebie.
Zapraszamy!!!
Regulamin serwisu www.darmowooddam.manifo.com
Serwis internetowy www.darmowooddam.manifo.com nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Serwis umożliwia użytkownikom prezentację i przeglądanie ogłoszeń, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem.
Zamieszczając ogłoszenie zgłaszający potwierdza, że dysponuje wszelkimi prawami do informacji oraz materiałów zawartych w ogłoszeniu. Wyraża zgodę na prezentację danych w sieci Internet, oraz w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U nr 133 z 1997r.). Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz materiały do nich dołączone. Całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość materiałów
zamieszczonych w ogłoszeniu (zdjęcia, opis, czy inne szczegóły) ponosi tylko i wyłącznie osoba zamieszczająca ogłoszenie. Wszelka odpowiedzialność karna, czy inne nieporozumienia wynikłe z zamieszczenia nieprawdziwych, lub nie będących
własnością danej osoby materiałów w ogłoszeniu spada na osobę, która zamieściła ogłoszenie, a nie na serwis. Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyn, oraz do natychmiastowego usunięcia ogłoszenia po stwierdzeniu, że ogłaszający dodał nieprawdziwe dane, lub zdjęcia. Ogłoszenie mogą być tylko dodawane jako ogłoszenia: oddam za darmo, lub przyjmę za darmo. W przypadku rezygnacji z ogłoszenia na wniosek ogłoszeniodawcy, lub
usunięcia ogłoszenia spowodowanego naruszeniem tego regulaminu serwis nie zwraca kosztów poniesionych na zamieszczenie ogłoszenia. Administratorzy serwisu nie wyrażają zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie informacji i materiałów zawartych w portalu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu powstałe z przyczyn niezależnych, losowych lub wynikłych z
prowadzonych prac konserwacyjnych oraz za niewygody powstałe w wypadku zamieszczenia ogłoszenia przez osoby trzecie w czyimś imieniu np. jako forma żartu, dowcipu. Podanie przez użytkownika Serwisu danych osobowych jest dobrowolne. Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo – w granicach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, uzupełnienia, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora możliwe jest także wtedy, gdy jest niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów przez niego realizowanych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przy czym za prawnieusprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych. Osoba,która zamieszcza ogłoszenie wyraża zgodę na publikacje swoich danych w tym województwa,
miejscowości, w której mieszka, swojego imienia ( lub imienia i nazwiska),numeru telefonu, adresu poczty meilowej.
Zabrania się:
Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora,
Rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
Jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników,
Reklamowania produktów, usług lub innych serwisów albo stron internetowych bez zgody administratora.
Używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem.
Umieszczania danych kontaktowych lub adresów internetowych w polach dedykowanych dla innych informacji,
Wypełniania pól formularza wielkimi literami,
Używania w treści ogłoszenia słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe,
Dodawania do ogłoszenia treści i zdjęć niezgodnych z prawem, obraźliwych, budzących niesmak, wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd,
Reklamowania produktów, usług, firm i osób innych niż będących podmiotem ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może:
Skorygować treść ogłoszenia, tak, aby pozostawała w zgodzie z regulaminem,
Odmówić publikacji ogłoszenia,
Usunąć ogłoszenie naruszające regulamin,
Zablokować dodającemu możliwość zgłaszania ogłoszeń.
Dodający bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu
Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę innych będą zgłaszane organom ścigania.
Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
Osoba zamieszczająca ogłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym gromadzenie oraz wykorzystywanie przez administratora podanych przez nią informacji i danych osobowych dla celów działania Serwisu. Osoba zamieszczająca ogłoszenie zaświadcza, że informacje wpisane do formularza, w tym: podany adres e-mail i numer telefonu są autentyczne i należą do niej.
W przypadku dodania zdjęć do ogłoszenia, ogłoszeniodawca zaświadcza, że dodane zdjęcia są jego własnością i posiada do nich wszelkie prawa autorskie.
Zabrania się zamieszczania ogłoszeń zawierających:
Treści pornograficzne,
Przedmioty nawołujące do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym i wyznaniowym,
Przedmioty naruszające prawa autorskie i dobra osobiste osób trzecich,
Niebezpieczne substancje chemiczne,
Narkotyki i ogólnie substancje o działaniu odurzającym,
Organy zwierzęce i ludzkie,
Leki
Obowiązki i prawa:
Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia, ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za:
Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach. Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli. Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych. Administracja zastrzega sobie prawo do emisji tylko niektórych zdjęć. Może je również poddać obróbce poprzez: zmniejszanie formatu, rozmiaru i rozdzielczości
Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:
Zablokowania lub usunięcia kont użytkowników nie respektujących postanowień regulaminu serwisu.
Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby dane użytkowników były należycie zabezpieczone. Nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży.
Usługodawca wykorzystuje technologię "cookies" w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu Darmowooddam.manifo.com. Wyłączenie opcji "Akceptacja Cookies" w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub wręcz uniemożliwi korzystanie z usług.
Ogłoszenia:
Publikując ogłoszenie, oddający potwierdza, że przysługuje mu prawo rozporządzania oferowanym przedmiotem i jego oddanie biorącemu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. Przeglądanie oraz dodawanie ogłoszeń w dziale oddam jest bezpłatne. Jednakże dostęp do niektórych danych w tym danych kontaktowych z ogłoszeniodawcą wiążę się z wysłaniem smsa premium. Przeglądanie ogłoszeń, oraz kontakt z ogłoszeniodawcą w dziale przyjmę jest bezpłatne. W trakcie zamieszczania ogłoszenia, w tym dziale należy wysłać smsa premium. Koszt smsa jest podany regulaminie i cenniku usług Dotpay. Numer, na który należy wysłać smsa, oraz jego treść prezentowane są w trakcie dodawania ogłoszenia. Ogłoszenia zamieszczane w dziale przyjmę są ogłoszeniami wyróżnionymi (ogłoszenia premium). Treść smsa oraz numer, na który należy wysłać smsa są prezentowane przy każdym ogłoszeniu. Ogłoszenia są emitowane przez okres 30 dni. W przypadku oddania przedmiotu oddający powinien zakończyć publikacje ogłoszenia. Oddający może zrezygnować z publikacji ogłoszenia. Regulamin usług premium oraz cennik znajduje się tutaj.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Wszelkie spory powstałe w związku z działaniem serwisu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby administratora serwisu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwisu. 


Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!